اتمام موجودی شرایط اقساط

           
فروش اقساطی تیگو 7 یک ساله بدون بهره
نوع خودرو قیمت نقد پیش پرداخت اول دو ماه بعد(بدون بهره) مدت اقساط مبلغ اقساط هر سه ماه
TIGGO 7 EX 337,600,000 173,005,733 ——- 12 ماهه (4 چک 3 ماهه) 42,200,000
فروش اقساطی تیگو 5 یک ساله بدون بهره
نوع خودرو قیمت نقد پیش پرداخت اول دو ماه بعد(بدون بهره) مدت اقساط مبلغ اقساط هر سه ماه
TIGGO 5 IE 256,900,000 105,960,393 26,490,000 12 ماهه (4 چک 3 ماهه) 32,112,500
TIGGO 5 IL 244,600,000 100,887,163 24,460,000 12 ماهه (4 چک 3 ماهه) 30,575,000
فروش اقساطی آریزو 5 یک ساله بدون بهره
نوع خودرو قیمت نقد پیش پرداخت اول دو ماه بعد(بدون بهره) مدت اقساط مبلغ اقساط هر سه ماه
ARRIZO 5 TE 201,500,000 83,110,234 20,150,000 12 ماهه (4 چک 3 ماهه) 25,187,500
ARRIZO 5 MT 162,300,000 66,941,891 16,230,000 12 ماهه (4 چک 3 ماهه) 20,287,500
           
فروش اقساطی تیگو 7
نوع خودرو قیمت نقد پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ اقساط ماهیانه
TIGGO 7 EX 354,500,000 177,250,000 24 ماهه (پرداخت هر ماه) 9,572,211
36 ماهه (پرداخت هر ماه) 7,214,249
48 ماهه (پرداخت هر ماه) 6,094,583
فروش اقساطی تیگو 5
نوع خودرو قیمت نقد پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ اقساط ماهیانه
TIGGO 5 IE 256,900,000 128,450,000 24 ماهه (پرداخت هر ماه) 6,949,689
36 ماهه (پرداخت هر ماه) 5,241,392
48 ماهه (پرداخت هر ماه) 4,430,228
TIGGO 5 IL 244,600,000 122,300,000 24 ماهه (پرداخت هر ماه) 6,619,187
36 ماهه (پرداخت هر ماه) 4,992,763
48 ماهه (پرداخت هر ماه) 4,220,478
فروش اقساطی آریزو 5
نوع خودرو قیمت نقد پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ اقساط ماهیانه
ARRIZO 5 TE 201,500,000 100,750,000 24 ماهه (پرداخت هر ماه) 5,461,086
36 ماهه (پرداخت هر ماه) 4,121,553
48 ماهه (پرداخت هر ماه) 3,485,502
ARRIZO 5 MT 162,300,000 81,150,000 24 ماهه (پرداخت هر ماه) 4,400,997
36 ماهه (پرداخت هر ماه) 3,322,144
48 ماهه (پرداخت هر ماه) 2,809,874
 
           
فروش اقساطی ام وی ام X33
نوع خودرو قیمت نقد پیش پرداخت اول مدت اقساط مبلغ هر قسط
MVM X33 SPORT 192,800,000 77,120,000 مبلغ هر قسط (ماهیانه) 12 ماهه 10,980,659
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 36 ماهه 4,677,044
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 48 ماهه 3,945,750
فروش اقساطی ام وی ام X22
نوع خودرو قیمت نقد پیش پرداخت اول مدت اقساط مبلغ هر قسط
MVM X22 AT EX SPORT 166,500,000 66,600,000 مبلغ هر قسط (ماهیانه) 12 ماهه 9,484,087
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 36 ماهه 4,040,571
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 48 ماهه 3,409,061
MVM X22 AT LUX 159,800,000 63,920,000 مبلغ هر قسط (ماهیانه) 12 ماهه 9,102,831
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 36 ماهه 3,878,428
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 48 ماهه 3,272,338
MVM X22 MT EX SPORT 147,600,000 59,040,000 مبلغ هر قسط (ماهیانه) 12 ماهه 8,408,604
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 36 ماهه 3,583,182
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 48 ماهه 3,023,379
MVM X22 SPORT EX 145,100,000 58,040,000 مبلغ هر قسط (ماهیانه) 12 ماهه 8,266,344
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 36 ماهه 3,522,681
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 48 ماهه 2,972,363
MVM X22 LUX 141,000,000 56,400,000 مبلغ هر قسط (ماهیانه) 12 ماهه 9,102,831
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 36 ماهه 3,878,428
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 48 ماهه 3,272,338
MVM X22 MT 138,400,000 55,360,000 مبلغ هر قسط (ماهیانه) 12 ماهه 9,484,087
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 36 ماهه 4,040,571
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 48 ماهه 3,409,061
فروش اقساطی ام وی ام 315
نوع خودرو قیمت نقد پیش پرداخت اول مدت اقساط مبلغ هر قسط
MVM 315 SPORT EX 102,600,000 35,910,000 مبلغ هر قسط (ماهیانه) 12 ماهه 3,577,194
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 36 ماهه 2,689,114
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 48 ماهه 2,267,391