اتمام موجودی شرایط اقساط

           
فروش اقساطی تیگو 5 یک ساله بدون بهره
نوع خودرو قیمت نقد پیش پرداخت اول دو ماه بعد(بدون بهره) مدت اقساط مبلغ اقساط هر سه ماه
TIGGO 5 IE 256,900,000 105,960,393 26,490,000 12 ماهه (4 چک 3 ماهه) 32,112,500
TIGGO 5 IL 244,600,000 100,887,163 24,460,000 12 ماهه (4 چک 3 ماهه) 30,575,000

 

           
فروش اقساطی تیگو 5
نوع خودرو قیمت نقد پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ اقساط ماهیانه
TIGGO 5 IE 256,900,000 128,450,000 24 ماهه (پرداخت هر ماه) 6,949,689
36 ماهه (پرداخت هر ماه) 5,241,392
48 ماهه (پرداخت هر ماه) 4,430,228
TIGGO 5 IL 244,600,000 122,300,000 24 ماهه (پرداخت هر ماه) 6,619,187
36 ماهه (پرداخت هر ماه) 4,992,763
48 ماهه (پرداخت هر ماه) 4,220,478